Technickobezpečnostní dohled

Provádíme Technickobezpečnostní dohled (TBD) vodních ploch III. a IV. kategorie.

Technickobezpečnostní dohled na rybnících
(TBD) je povinností vyplývající ze zákona
č. 274/2001 Sb., o vodách. Blíže je specifikován vyhláškou
MZe č. 471/2001 Sb. Je to zjišťování technického
stavu vodního díla (VD) z hlediska bezpečnosti,
stability a možných příčin poruch. Je povinností
vlastníka VD, který jej zajišťuje na svůj náklad. Pro účely TBD je provedena kategorizace VD do kategorií I–IV podle stupně nebezpečí při poruše díla. V kategorii I–II jsou pouze údolní nádrže. V kategorii III je cca 250 vodních děl, z toho asi 90 historických rybníků (např. Rožmberk, Bezdrev, Máchovo jezero). Ostatní rybníky spadají do kategorie IV.
Základním prostředkem TBD jsou obchůzky. Mají za cíl pravidelně monitorovat stav vodního díla a jeho technických zařízení. Na dílech III. kategorie se provádí nejméně 1x týdně, u děl IV. kategorie 1x měsíčně. O pochůzkách se vede písemný záznam v samostatném sešitu. V zápisu jsou uvedeny: datum pochůzky, identifikační údaje o nádrži, popis počasí, stav vody, případné závady (nebo zápis „bez závad“) a návrh na opatření. Vlastník VD je povinen přizvat vodoprávní orgán ke kontrole nejméně 1x za 4 roky (kategorie III) nebo za 10 let (kategorie IV). Povinnost vlastníka provádět TBD je možno přenést na jiného uživatele (nájemce). Tato skutečnost je pak zakotvena v nájemní smlouvě.