Stanovy

 

Stanovy ALHELP z.s.

Čl. 1
Název, forma a sídlo
ALHELP z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Má sídlo v Hradci Králové, Pražská třída 770/145a, PSČ 500 04.

Čl. 2
Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružili zastánci ochrany přírody a krajiny k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí a občané se zdravotním postižením k aktivní činnosti na podporu těchto občanů, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti pomoci a osvěty zdravotně postiženým občanům, k hmotné a kulturní pomoci těmto občanům.

Čl. 3
Základní cíle spolku
Základními cíli spolku jsou:
a) ochrana přírody a krajiny, ochrana vodních ploch, hmotná a finanční pomoc právnickým a fyzickým osobám na ochranu životního prostředí.
b) poskytovat obecně prospěšné služby v oblasti ochrany životního prostředí
c) poskytovat obecně prospěšné služby v oblasti pomoci zdravotně postiženým
d) pořádat různé kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací akce pro zdravotně postižené, usnadňovat navazování nových kontaktů a začlenění do společnosti zdravých občanů.
e) hmotná a finanční pomoc jednotlivým zdravotně postiženým členům spolku a jejich rodinám při začlenění do normálního způsobu života (pomoc v oblasti bydlení, nákupu či přispění na vhodný byt, dům, pomoc při pořízení či úpravě a provozu automobilu, zakoupení či přispění na různé zdravotnické či jiné pomůcky, vybavení pro usnadnění a zpříjemnění života, rehabilitace, ozdravné pobyty, ošacení postiženého člena).

 

Čl. 4
Formy činnosti spolku
Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty,
b) organizování kampaní a petičních akcí na ochranu přírody, hmotná a finanční pomoc
c) pořádat vzdělávací akce (přednášky, semináře),
d) účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny,
e) praktická činnost ve spolupráci s organizacemi zdravotně postižených,
f) pořádat kulturní, sportovní a společenské akce,
g) organizování kampaní, průzkumů a petičních akcí pro podporu a ochranu zdravotně postižených,
h) hmotná a finanční pomoc zdravotně postiženým občanům a jejich rodinám,
ch)účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy zdravotně postižených.

Čl. 5
Členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky.
2. Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
3. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
4. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
5. Člen spolku má právo zejména:
• účastnit se veškeré činnosti spolku, volit výbor a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
• posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
• předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

 

6. Člen spolku je povinen zejména:
• dodržovat stanovy,
• hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí,
• hájit zájmy zdravotně postižených občanů,
• sdělovat výboru spolku změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6
Zánik členství
Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Čl. 7
Orgány spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
a) schválila případné změny stanov,
b) zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlenný výbor spolku, případně tento výbor odvolala,
c) schválila zprávu o činnosti spolku, zprávu o hospodaření za předcházející období,
d) určila koncepci činnosti spolku na další období,
e) stanovila výši členských příspěvků,
f) schválila rozpočet spolku na příští období,
g) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,
h) rozhodla o zániku spolku.
2. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor, nebo předseda spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor spolku, nebo předseda spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
4. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výbor, který si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu(y) a pokladníka.
5. Jménem spolku jedná předseda a místopředsedové, každý samostatně, nebo ten, komu byla předsedou nebo místopředsedou spolku udělena písemná plná moc.
6. Statutárním orgánem spolku je předseda.

 

Čl. 8
Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob, získanými granty a poskytováním služeb. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy spolku na každé členské schůzi.
3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana přírody a krajiny, nebo pomoc zdravotně postiženým. Žádný z členů nemá nárok na podíl z majetku spolku.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 14.9.2015.

PaedDr. Irena Svárovská – předseda